Harzgids.nl

Welkom op Harzgids.nl
Het online magazine over het prachtige Harz gebergte in Duitsland.

Harz informatie


Hotel zoeker

Boeken in de Harz

Bezienswaardige steden en dorpen

Hotel snelzoeker

Flora, ongekende rijkdom aan planten

Het plantenleven in de Harz is zeer divers. Dat is mede te danken aan het feit dat er grote hoogteverschillen bestaan, waardoor er op verschillende hoogten weer verschillende plantensoorten voorkomen. Dat varieert van laaglandvegetatie op de rand van de Harz van ongeveer 250 meter hoogte tot een bijna alpinevegetatie op een hoogte van ruim 1000 meter.

De Harz is van oudsher een bosgebied dat weliswaar in de geschiedenis te lijden heeft gehad van ontbossing ten behoeve van de mijnbouw en brandstof voor de metaalgieterijen. Tegenwoordig is het bosbestand weer goed op peil. Vanaf het Harzvoorland tot op ongeveer 700 meter hoogte domineren de beukenbossen in de drogere stukken aangevuld met zomer- en wintereiken en op de vochtigere plaatsen de esdoorn. Verder zijn de lijsterbes, berk, boswilg, es, haagbeuk en iep veelvoorkomende soorten in de Harzbossen.

In de twaalfde en dertiende eeuw was er zelfs al sprake van een flinke afname van het bos als gevolg van de behoefte aan brandhout in de vorm van houtskool voor de smelterijen. Dit was voornamelijk in het westelijk deel van de Harz vanuit het klooster in Walkenried. Door de pestepidemieën van de veertiende eeuw raakten de nederzettingen in de Harz voor een groot deel weer ontvolkt. Pas in de zestiende eeuw kenterde deze neergang. Tussen 700 en 800 meter hoogte waren de bossen oorspronkelijk gemengd met vooral fijnspar en rode beuk. Maar door veelvuldig kappen zijn de beuken uit deze bossen voornamelijk verdwenen ten gunste van de sparren en esdoorns. In de hogere lagen tussen 800 meter en de boomgrens rond 1000 meter overheersen de naaldbossen waarin ook wel loofbomen voorkomen als berken en wilgen.

De hoge luchtvochtigheid in de Harz zorgt voor een rijke vegetatie van mossen en korstmossen. Bovendien is de bodem bij uitstek geschikt voor een rijke bodemvegetatie van grassen, zoals struisriet en bochtige smele. Over het algemeen is de bodem niet erg vruchtbaar en vrij zuur waardoor kruidplanten minder welig tieren. Daarvoor in de plaats zijn er naast de genoemde mossen en korstmossen veel varens en paddenstoelen. De gebieden in de Harz waar moeilijk eroderende gesteenten dicht aan de oppervlakte liggen, kunnen alleen licht wortelende sparren en loofbomen gedijen. Deze vormen hier zeer open bossen met een weelderige ondergroei van varens, bosbessen en mossen. In de meer vruchtbare, kleinere bossen in kloven en rond waterbronnen welen de kruidplanten tieriger dan in de rest van de Harz. De hoogvenen in de Harz dateren van het einde van de laatste ijstijd en behoren tot de best behouden venen in Midden-Europa. Deze kennen dan ook een grote soortenrijkdom van waterminnende planten.

Op floragebied kan de Harz bogen op een interesse die ver in de geschiedenis teruggaat. In 1588 publiceerde Johannes Thal, een arts uit Nordhausen, de Silva hercynia. Dit was de eerste flora ter wereld die de plantenwereld van één specifieke regio beschreef. En in 1890 legde professor Albert Peter de Brockentuin aan. Ook dit was een unicum, namelijk de eerste botanische tuin van alpenplanten in Duitsland.

>> Fauna in de Harz